EP1 launch

̣ị̣ṭ̣ ̣̣ẉ̣ị̣ḷ̣ḷ̣ ̣̣ḥ̣ọ̣p̣̣ẹ̣f̣̣ụ̣ḷ̣ḷ̣ỵ̣ ̣̣ṇ̣ọ̣ṭ̣ ̣̣ḅ̣ẹ̣ ̣̣ṣ̣ḥ̣ịṭ we have special guests